Praktische informatie

Privacy
In mijn werk ben ik gehouden aan mijn beroepsgeheim, alles wat u met mij bespreekt blijft vertrouwelijk, evenals de gegevens in het dossier.

Gebruikelijk is beknopte schriftelijke berichtgeving aan uw huisarts over diagnose en behandeling. Sinds 2008 is de vermelding van uw diagnose op de nota aan de zorgverzekering  wettelijk verplichtZowel voor berichtgeving naar uw huisarts, als het delen van de hoofddiagnose aan uw zorgverzekering zal ik echter expliciet om uw toestemming vragen.

Derden zoals bedrijfsartsen, UWV artsen en dergelijke krijgen alleen beperkte  gegevens toegestuurd  als u hen daartoe  schriftelijk machtigt.

Familie en partners geef ik geen inhoudelijke informatie.  Als  ik het zinvol   acht om  (deels)  partner/familie bij uw behandeling te betrekken,  dan vraag ik daarvoor  gemotiveerd  toestemming rond tevoren met u besproken thema’s . Ik  spreek hen dan in uw aanwezigheid. Als uw partner of familie op eigen initiatief contact zoekt met mij, verstrek ik geen inhoudelijke informatie en deel ik hen mee dat ik u op de hoogte breng van het gezochte contact

Wel heb ik de vrijheid om met andere GGZ professionals (eveneens gehouden aan een beroepsgeheim) vakinhoudelijk te overleggen, als dit uw behandeling ten goede komt. Dit gebeurt echter altijd geanonimiseerd, dus zonder dat uw naam of herkenbare zaken genoemd worden.

Kwaliteitsstatuut
Het Kwaliteitsstatuut is sinds 1-1-2017 wettelijk verplicht voor GGZ praktijken. Het beoogt inzicht te geven onder andere in  het hele proces van verwijzing, aanmelding, intake, diagnostiek, behandeling, afsluiting en nazorg binnen een  kwalitatief en professioneel netwerk. Grotendeels ziet u deze informatie al op mijn website. U kunt mijn volledige kwaliteitsstatuut – goedgekeurd door de NZa  – inzien op mijn praktijkadres.

Dossier
Uw dossier dien ik wettelijk verplicht (volgens de Wet Geneeskundige behandelovereenkomst(WGBO) twintig jaar te bewaren. Daarna wordt het dossier vernietigd.  Conform de WGBO heeft u recht op inzage in uw dossier, indien u daar om verzoekt. U kunt ook schriftelijk verzoeken uw dossier te vernietigen, eerder dan genoemde 20 jaar.

No show tarief
Afspraken die u korter dan 24 uur tevoren afzegt, om welke reden dan ook, of in het geheel niet heeft afgezegd, kan ik niet bij de zorgverzekering declareren. U krijgt daarom zelf een rekening voor uw gereserveerde tijd. Het tarief is € 50, = per zitting

Crisis
Als solistisch werkzame GGZ professional ben ik niet 7x 24 uur bereikbaar, maar alleen tijdens kantoortijden. Als er bij u sprake is van problematiek waar van meet af aan duidelijk is dat beperkte beschikbaarheid tijdens kantoortijden niet toereikend zal zijn zal ik u  dan ook niet in behandeling nemen. Als zich tijdens de  behandeling onverhoopt toch  een crisissituatie ontwikkelt – die wij geen van beiden konden voorzien –  bent u buiten de kantoortijden aangewezen op de huisartsenpost. Bij een langdurige crisissituatie  zal ik de behandeling overdragen aan een centrum waar intensievere zorg kan plaatsvinden.

Klachtenregeling
Als u ontevreden bent, of vragen of klachten heeft over uw behandeling dan is het essentieel dat u dit met mij bespreekt,  zodat we  er  zo mogelijk samen uitkomen.

Als u en ik  niet gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen van uw klacht over uw behandeling, dan kunt u bemiddeling vragen van een klachtenfunctionaris van één van mijn beroepsverenigingen NVP en NVvP.

Voor klachtenbemiddeling kunt u zich wenden tot:

klachten@psychotherapie.nl  (van de NVP) of tot klachtenfunctionaris@nvvp.net (van de NVvP) .Van beide beroepsverenigingen ben ik lid.

In de  nieuwe wet Wkkggz ingegaan per  1-1-2017 wordt verder voorzien in een geschillencommissie, als de bemiddeling van de klachtenfunctionaris onvoldoende oplevert

Hier vindt u een overzicht van hoe de klachten-, geschillen-, en tuchtrechtregeling van mijn beroepsgroep is geregeld.

Een  klachtenreglement, opgesteld door de NVvP vindt u hier.